Ang 101 to 200Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 141 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

Guru Granth Sahib Ang 141

Guru Granth Sahib Ang 141

Guru Granth Sahib Ang 141


Guru Granth Sahib Ang 141

ਮਃ ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥

Hak Paraaeiaa Naanakaa Ous Sooar Ous Gaae ||

: To take what rightfully belongs to another, is like a Muslim eating pork, or a Hindu eating beef.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥

Gur Peer Haamaa Thaa Bharae Jaa Muradhaar N Khaae ||

Our Guru, our Spiritual Guide, stands by us, if we do not eat those carcasses.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥

Galee Bhisath N Jaaeeai Shhuttai Sach Kamaae ||

By mere talk, people do not earn passage to Heaven. Salvation comes only from the practice of Truth.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥

Maaran Paahi Haraam Mehi Hoe Halaal N Jaae ||

By adding spices to forbidden foods, they are not made acceptable.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥

Naanak Galee Koorreeee Koorro Palai Paae ||2||

O Nanak, from false talk, only falsehood is obtained. ||2||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੨:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਮਃ ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ॥

Panj Nivaajaa Vakhath Panj Panjaa Panjae Naao ||

There are five prayers and five times of day for prayer; the five have five names.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ ॥

Pehilaa Sach Halaal Dhue Theejaa Khair Khudhaae ||

Let the first be truthfulness, the second honest living, and the third charity in the Name of God.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥

Chouthhee Neeath Raas Man Panjavee Sifath Sanaae ||

Let the fourth be good will to all, and the fifth the praise of the Lord.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਇ ॥

Karanee Kalamaa Aakh Kai Thaa Musalamaan Sadhaae ||

Repeat the prayer of good deeds, and then, you may call yourself a Muslim.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥੩॥

Naanak Jaethae Koorriaar Koorrai Koorree Paae ||3||

O Nanak, the false obtain falsehood, and only falsehood. ||3||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੩:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

ਇਕਿ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਦੇ ਇਕਿ ਕਚੈ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥

Eik Rathan Padhaarathh Vanajadhae Eik Kachai Dhae Vaapaaraa ||

Some trade in priceless jewels, while others deal in mere glass.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਈਅਨਿ ਅੰਦਰਿ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ ॥

Sathigur Thuthai Paaeean Andhar Rathan Bhanddaaraa ||

When the True Guru is pleased, we find the treasure of the jewel, deep within the self.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਲਧਿਆ ਅੰਧੇ ਭਉਕਿ ਮੁਏ ਕੂੜਿਆਰਾ ॥

Vin Gur Kinai N Ladhhiaa Andhhae Bhouk Mueae Koorriaaraa ||

Without the Guru, no one has found this treasure. The blind and the false have died in their endless wanderings.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਪਚਿ ਮੁਏ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

Manamukh Dhoojai Pach Mueae Naa Boojhehi Veechaaraa ||

The self-willed manmukhs putrefy and die in duality. They do not understand contemplative meditation.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਇਕਸੁ ਬਾਝਹੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕਿਸੁ ਅਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ॥

Eikas Baajhahu Dhoojaa Ko Nehee Kis Agai Karehi Pukaaraa ||

Without the One Lord, there is no other at all. Unto whom should they complain?

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ ਭਉਕਦੇ ਇਕਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ ॥

Eik Niradhhan Sadhaa Bhoukadhae Eikanaa Bharae Thujaaraa ||

Some are destitute, and wander around endlessly, while others have storehouses of wealth.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ਬਿਖਿਆ ਸਭੁ ਛਾਰਾ ॥

Vin Naavai Hor Dhhan Naahee Hor Bikhiaa Sabh Shhaaraa ||

Without God’s Name, there is no other wealth. Everything else is just poison and ashes.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਿ ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੭॥

Naanak Aap Karaaeae Karae Aap Hukam Savaaranehaaraa ||7||

O Nanak, the Lord Himself acts, and causes others to act; by the Hukam of His Command, we are embellished and exalted. ||7||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੭:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥

Musalamaan Kehaavan Musakal Jaa Hoe Thaa Musalamaan Kehaavai ||

It is difficult to be called a Muslim; if one is truly a Muslim, then he may be called one.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਅਵਲਿ ਅਉਲਿ ਦੀਨੁ ਕਰਿ ਮਿਠਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ॥

Aval Aoul Dheen Kar Mithaa Masakal Maanaa Maal Musaavai ||

First, let him savor the religion of the Prophet as sweet; then, let his pride of his possessions be scraped away.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਹੋਇ ਮੁਸਲਿਮੁ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥

Hoe Musalim Dheen Muhaanai Maran Jeevan Kaa Bharam Chukaavai ||

Becoming a true Muslim, a disciple of the faith of Mohammed, let him put aside the delusion of death and life.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੧) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥

Rab Kee Rajaae Mannae Sir Oupar Karathaa Mannae Aap Gavaavai ||

As he submits to God’s Will, and surrenders to the Creator, he is rid of selfishness and conceit.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੧) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹਰੰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥੧॥

Tho Naanak Sarab Jeeaa Miharanmath Hoe Th Musalamaan Kehaavai ||1||

And when, O Nanak, he is merciful to all beings, only then shall he be called a Muslim. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੧) ੧:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

ਮਹਲਾ ੪ ॥

Mehalaa 4 ||

Fourth Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

ਪਰਹਰਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥

Parehar Kaam Krodhh Jhooth Nindhaa Thaj Maaeiaa Ahankaar Chukaavai ||

Renounce sexual desire, anger, falsehood and slander; forsake Maya and eliminate egotistical pride.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੪) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Ram Das


ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕਾਮਿਨੀ ਮੋਹੁ ਤਜੈ ਤਾ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥

Thaj Kaam Kaaminee Mohu Thajai Thaa Anjan Maahi Niranjan Paavai ||

Renounce sexual desire and promiscuity, and give up emotional attachment. Only then shall you obtain the Immaculate Lord amidst the darkness of the world.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੪) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 141

ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਜਿ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥

Thaj Maan Abhimaan Preeth Suth Dhaaraa Thaj Piaas Aas Raam Liv Laavai ||

Renounce selfishness, conceit and arrogant pride, and your love for your children and spouse. Abandon your thirsty hopes and desires, and embrace love for the Lord.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੪) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥

Naanak Saachaa Man Vasai Saach Sabadh Har Naam Samaavai ||2||

O Nanak, the True One shall come to dwell in your mind. Through the True Word of the Shabad, you shall be absorbed in the Name of the Lord. ||2||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੮) ਸ. (੪) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 141

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

ਰਾਜੇ ਰਯਤਿ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ ॥

Raajae Rayath Sikadhaar Koe N Rehaseeou ||

Neither the kings, nor their subjects, nor the leaders shall remain.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Ram Das


ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢਹਸੀਓ ॥

Hatt Pattan Baajaar Hukamee Dtehaseeou ||

The shops, the cities and the streets shall eventually disintegrate, by the Hukam of the Lord’s Command.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 141

ਪਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ॥

Pakae Bank Dhuaar Moorakh Jaanai Aapanae ||

Those solid and beautiful mansions-the fools think that they belong to them.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Ram Das


ਦਰਬਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਇਕਿ ਖਣੇ ॥

Dharab Bharae Bhanddaar Reethae Eik Khanae ||

The treasure-houses, filled with wealth, shall be emptied out in an instant.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 141

ਤਾਜੀ ਰਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ ॥

Thaajee Rathh Thukhaar Haathhee Paakharae ||

The horses, chariots, camels and elephants, with all their decorations;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Ram Das


ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਕਿਥੈ ਸਿ ਆਪਣੇ ॥

Baag Milakh Ghar Baar Kithhai S Aapanae ||

The gardens, lands, houses, tents, soft beds and satin pavilions-Oh,

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 141

ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਤੀ ॥

Thanboo Palangh Nivaar Saraaeichae Laalathee ||

Where are those things, which they believe to be their own?

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਸਚ ਦਾਤਾਰੁ ਸਿਨਾਖਤੁ ਕੁਦਰਤੀ ॥੮॥

Naanak Sach Dhaathaar Sinaakhath Kudharathee ||8||

O Nanak, the True One is the Giver of all; He is revealed through His All-powerful Creative Nature. ||8||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੮:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 141

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੧

ਨਦੀਆ ਹੋਵਹਿ ਧੇਣਵਾ ਸੁੰਮ ਹੋਵਹਿ ਦੁਧੁ ਘੀਉ ॥

Nadheeaa Hovehi Dhhaenavaa Sunm Hovehi Dhudhh Gheeo ||

If the rivers became cows, giving milk, and the spring water became milk and ghee;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੯) ਸ. (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਕਰ ਹੋਵੈ ਖੁਸੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥

Sagalee Dhharathee Sakar Hovai Khusee Karae Nith Jeeo ||

If all the earth became sugar, to continually excite the mind;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੯) ਸ. (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 141

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *