Masya Dates 2023

Puranmashi Dates 2023

Masya Dates 2023

Calendar Date Nanakshahi Samvat 553-54 Nanakshahi Date
21-Jan-2023
੨੧-੦੧-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
08 Magh 554
੦੮ ਮਾਘ ੫੫੪
20-Feb-2023
੨੦-੦੨-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
08 Phagun 554
੦੮ ਫੱਗਣ ੫੫੪
21-Mar-2023
੨੧-੦੩-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
08 Chet 555
੦੮ ਚੇਤ ੫੫੫
20-Apr-2023
੨੦-੦੪-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
07 Vaisakh 555
੦੭ ਵੈਸਾਖ ੫੫੫
19-May-2023
੧੯-੦੫-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
05 Jeth 555
੦੫ ਜੇਠ ੫੫੫
18-Jun-2023
੧੮-੦੬-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
04 Harh 555
੦੪ ਹਾੜ ੫੫੫
17-Jul-2023
੧੭-੦੭-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
02 Sawan 555
੦੨ ਸਾਵਣ ੫੫੫
16-Aug-2023
੧੬-੦੮-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
32 Sawan 555
੩੨ ਸਾਵਣ ੫੫੫
14-Sep-2023
੧੪-੦੯-੨੦੨੩
15-Sep-2023
੧੫-੦੯-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
29 Bhadon 555
੨੯ ਭਾਦੋਂ ੫੫੫
30 Bhadon 555
੩੦ ਭਾਦੋਂ ੫੫੫
14-Oct-2023
੧੪-੧੦-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
28 Assu 555
੨੮ ਅੱਸੂ ੫੫੫
13-Nov-2023
੧੩-੧੧-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
28 Katak 555
੨੮ ਕੱਤਕ ੫੫੫
12-Dec-2023
੧੨-੧੨-੨੦੨੩
Masya
ਮੱਸਿਆ
27 Maghar 555
੨੭ ਮੱਘਰ ੫੫੫

Masya Dates 2023

Also check Sangrand Dates 2023