Ang 101 to 200Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 140 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੦

Guru Granth Sahib Ang 140

Guru Granth Sahib Ang 140

Guru Granth Sahib Ang 140


Guru Granth Sahib Ang 140

ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ ॥

Avaree No Samajhaavan Jaae ||

And yet, they go out to teach others.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥

Muthaa Aap Muhaaeae Saathhai ||

They are deceived, and they deceive their companions.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੧) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੧॥

Naanak Aisaa Aagoo Jaapai ||1||

O Nanak, such are the leaders of men. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੧) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਮਹਲਾ ੪ ॥

Mehalaa 4 ||

Fourth Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੦

ਜਿਸ ਦੈ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਸਚੁ ਅਲਾਏ ॥

Jis Dhai Andhar Sach Hai So Sachaa Naam Mukh Sach Alaaeae ||

Those, within whom the Truth dwells, obtain the True Name; they speak only the Truth.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੪) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Ram Das


ਓਹੁ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਆਪਿ ਚਲਦਾ ਹੋਰਨਾ ਨੋ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥

Ouhu Har Maarag Aap Chaladhaa Horanaa No Har Maarag Paaeae ||

They walk on the Lord’s Path, and inspire others to walk on the Lord’s Path as well.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੪) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Ram Das


ਜੇ ਅਗੈ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ਤਾ ਮਲੁ ਲਹੈ ਛਪੜਿ ਨਾਤੈ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥

Jae Agai Theerathh Hoe Thaa Mal Lehai Shhaparr Naathai Sagavee Mal Laaeae ||

Bathing in a pool of holy water, they are washed clean of filth. But, by bathing in a stagnant pond, they are contaminated with even more filth.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੪) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Ram Das


ਤੀਰਥੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥

Theerathh Pooraa Sathiguroo Jo Anadhin Har Har Naam Dhhiaaeae ||

The True Guru is the Perfect Pool of Holy Water. Night and day, He meditates on the Name of the Lord, Har, Har.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੪) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 140

ਓਹੁ ਆਪਿ ਛੁਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਦੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਛਡਾਏ ॥

Ouhu Aap Shhuttaa Kuttanb Sio Dhae Har Har Naam Sabh Srisatt Shhaddaaeae ||

He is saved, along with his family; bestowing the Name of the Lord, Har, Har, He saves the whole world.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੪) ੨:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥੨॥

Jan Naanak This Balihaaranai Jo Aap Japai Avaraa Naam Japaaeae ||2||

Servant Nanak is a sacrifice to one who himself chants the Naam, and inspires others to chant it as well. ||2||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੪) ੨:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 140

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੦

ਇਕਿ ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਚੁਣਿ ਖਾਹਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਵਾਸਾ ॥

Eik Kandh Mool Chun Khaahi Van Khandd Vaasaa ||

Some pick and eat fruits and roots, and live in the wilderness.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Ram Das


ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਫਿਰਹਿ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥

Eik Bhagavaa Vaes Kar Firehi Jogee Sanniaasaa ||

Some wander around wearing saffron robes, as Yogis and Sanyaasees.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 140

ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥

Andhar Thrisanaa Bahuth Shhaadhan Bhojan Kee Aasaa ||

But there is still so much desire within them-they still yearn for clothes and food.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Ram Das


ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ਨ ਗਿਰਹੀ ਨ ਉਦਾਸਾ ॥

Birathhaa Janam Gavaae N Girehee N Oudhaasaa ||

They waste their lives uselessly; they are neither householders nor renunciates.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Ram Das


ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਹੁ ਨ ਉਤਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਨਸਾ ॥

Jamakaal Sirahu N Outharai Thribidhh Manasaa ||

The Messenger of Death hangs over their heads, and they cannot escape the three-phased desire.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Ram Das


ਗੁਰਮਤੀ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਜਾ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥

Guramathee Kaal N Aavai Naerrai Jaa Hovai Dhaasan Dhaasaa ||

Death does not even approach those who follow the Guru’s Teachings, and become the slaves of the Lord’s slaves.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 140

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਮਨਿ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥

Sachaa Sabadh Sach Man Ghar Hee Maahi Oudhaasaa ||

The True Word of the Shabad abides in their true minds; within the home of their own inner beings, they remain detached.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ ॥੫॥

Naanak Sathigur Saevan Aapanaa Sae Aasaa Thae Niraasaa ||5||

O Nanak, those who serve their True Guru, rise from desire to desirelessness. ||5||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੫:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 140

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੦

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ॥

Jae Rath Lagai Kaparrai Jaamaa Hoe Paleeth ||

If one’s clothes are stained with blood, the garment becomes polluted.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥

Jo Rath Peevehi Maanasaa Thin Kio Niramal Cheeth ||

Those who suck the blood of human beings-how can their consciousness be pure?

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲਿ ਹਛੈ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ ॥

Naanak Naao Khudhaae Kaa Dhil Hashhai Mukh Laehu ||

O Nanak, chant the Name of God, with heart-felt devotion.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਅਵਰਿ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ ॥੧॥

Avar Dhivaajae Dhunee Kae Jhoothae Amal Karaehu ||1||

Everything else is just a pompous worldly show, and the practice of false deeds. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਮਃ ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੦

ਜਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕਿਆ ਆਖਾ ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾ ॥

Jaa Ho Naahee Thaa Kiaa Aakhaa Kihu Naahee Kiaa Hovaa ||

Since I am no one, what can I say? Since I am nothing, what can I be?

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿ ਭਰਿ ਧੋਵਾਂ ॥

Keethaa Karanaa Kehiaa Kathhanaa Bhariaa Bhar Bhar Dhhovaan ||

As He created me, so I act. As He causes me to speak, so I speak. I am full and overflowing with sins-if only I could wash them away!

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਆਪਿ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥

Aap N Bujhaa Lok Bujhaaee Aisaa Aagoo Hovaan ||

I do not understand myself, and yet I try to teach others. Such is the guide I am!

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥

Naanak Andhhaa Hoe Kai Dhasae Raahai Sabhas Muhaaeae Saathhai ||

O Nanak, the one who is blind shows others the way, and misleads all his companions.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਅਗੈ ਗਇਆ ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ ਪਾਹਿ ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੨॥

Agai Gaeiaa Muhae Muhi Paahi S Aisaa Aagoo Jaapai ||2||

But, going to the world hereafter, he shall be beaten and kicked in the face; then, it will be obvious, what sort of guide he was! ||2||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੬) ਸ. (੧) ੨:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੦

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵੀਚਾਰਾ ॥

Maahaa Ruthee Sabh Thoon Gharree Moorath Veechaaraa ||

Through all the months and the seasons, the minutes and the hours, I dwell upon You, O Lord.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਤੂੰ ਗਣਤੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

Thoon Ganathai Kinai N Paaeiou Sachae Alakh Apaaraa ||

No one has attained You by clever calculations, O True, Unseen and Infinite Lord.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਪੜਿਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

Parriaa Moorakh Aakheeai Jis Lab Lobh Ahankaaraa ||

That scholar who is full of greed, arrogant pride and egotism, is known to be a fool.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥

Naao Parreeai Naao Bujheeai Guramathee Veechaaraa ||

So read the Name, and realize the Name, and contemplate the Guru’s Teachings.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥

Guramathee Naam Dhhan Khattiaa Bhagathee Bharae Bhanddaaraa ||

Through the Guru’s Teachings, I have earned the wealth of the Naam; I possess the storehouses, overflowing with devotion to the Lord.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿਆ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ॥

Niramal Naam Manniaa Dhar Sachai Sachiaaraa ||

Believing in the Immaculate Naam, one is hailed as true, in the True Court of the Lord.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਪਰਾਣੁ ਹੈ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

Jis Dhaa Jeeo Paraan Hai Anthar Joth Apaaraa ||

The Divine Light of the Infinite Lord, who owns the soul and the breath of life, is deep within the inner being.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥੬॥

Sachaa Saahu Eik Thoon Hor Jagath Vanajaaraa ||6||

You alone are the True Banker, O Lord; the rest of the world is just Your petty trader. ||6||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੬:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੪੦

ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥

Mihar Maseeth Sidhak Musalaa Hak Halaal Kuraan ||

Let mercy be your mosque, faith your prayer-mat, and honest living your Koran.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਸਰਮ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ॥

Saram Sunnath Seel Rojaa Hohu Musalamaan ||

Make modesty your circumcision, and good conduct your fast. In this way, you shall be a true Muslim.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ॥

Karanee Kaabaa Sach Peer Kalamaa Karam Nivaaj ||

Let good conduct be your Kaabaa, Truth your spiritual guide, and the karma of good deeds your prayer and chant.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ ॥੧॥

Thasabee Saa This Bhaavasee Naanak Rakhai Laaj ||1||

Let your rosary be that which is pleasing to His Will. O Nanak, God shall preserve your honor. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੭) ਸ. (੧) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੪੦ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 140

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *