Ang 101 to 200Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 139 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

Guru Granth Sahib Ang 139

Guru Granth Sahib Ang 139

Guru Granth Sahib Ang 139


Guru Granth Sahib Ang 139

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥

Sobhaa Surath Suhaavanee Jin Har Saethee Chith Laaeiaa ||2||

Beautiful and sublime is the glory and the understanding of those who focus their consciousness on the Lord. ||2||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੨:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Angad Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥

Salok Ma 2 ||

Shalok, Second Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੨) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

ਅਖੀ ਬਾਝਹੁ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣੁ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ ॥

Akhee Baajhahu Vaekhanaa Vin Kannaa Sunanaa ||

To see without eyes; to hear without ears;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਪੈਰਾ ਬਾਝਹੁ ਚਲਣਾ ਵਿਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ ॥

Pairaa Baajhahu Chalanaa Vin Hathhaa Karanaa ||

To walk without feet; to work without hands;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Angad Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਜੀਭੈ ਬਾਝਹੁ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ॥

Jeebhai Baajhahu Bolanaa Eio Jeevath Maranaa ||

To speak without a tongue-like this, one remains dead while yet alive.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿ ਕੈ ਤਉ ਖਸਮੈ ਮਿਲਣਾ ॥੧॥

Naanak Hukam Pashhaan Kai Tho Khasamai Milanaa ||1||

O Nanak, recognize the Hukam of the Lord’s Command, and merge with your Lord and Master. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Angad Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਮਃ ੨ ॥

Ma 2 ||

Second Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੨) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

Dhisai Suneeai Jaaneeai Saao N Paaeiaa Jaae ||

He is seen, heard and known, but His subtle essence is not obtained.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਰੁਹਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਧੁਲਾ ਕਿਉ ਗਲਿ ਲਗੈ ਧਾਇ ॥

Ruhalaa Ttunddaa Andhhulaa Kio Gal Lagai Dhhaae ||

How can the lame, armless and blind person run to embrace the Lord?

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Angad Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ॥

Bhai Kae Charan Kar Bhaav Kae Loein Surath Karaee ||

Let the Fear of God be your feet, and let His Love be your hands; let His Understanding be your eyes.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥

Naanak Kehai Siaaneeeae Eiv Kanth Milaavaa Hoe ||2||

Says Nanak, in this way, O wise soul-bride, you shall be united with your Husband Lord. ||2||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੩) ਸ. (੨) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Angad Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੁ ਹੈ ਤੁਧੁ ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

Sadhaa Sadhaa Thoon Eaek Hai Thudhh Dhoojaa Khael Rachaaeiaa ||

Forever and ever, You are the only One; You set the play of duality in motion.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋਭੁ ਅੰਤਰਿ ਜੰਤਾ ਪਾਇਆ ॥

Houmai Garab Oupaae Kai Lobh Anthar Janthaa Paaeiaa ||

You created egotism and arrogant pride, and You placed greed within our beings.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਤੂ ਸਭ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥

Jio Bhaavai Thio Rakh Thoo Sabh Karae Thaeraa Karaaeiaa ||

Keep me as it pleases Your Will; everyone acts as You cause them to act.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਇਕਨਾ ਬਖਸਹਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹਿ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੈ ਲਾਇਆ ॥

Eikanaa Bakhasehi Mael Laihi Guramathee Thudhhai Laaeiaa ||

Some are forgiven, and merge with You; through the Guru’s Teachings, we are joined to You.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਇਕਿ ਖੜੇ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

Eik Kharrae Karehi Thaeree Chaakaree Vin Naavai Hor N Bhaaeiaa ||

Some stand and serve You; without the Name, nothing else pleases them.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਹੋਰੁ ਕਾਰ ਵੇਕਾਰ ਹੈ ਇਕਿ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥

Hor Kaar Vaekaar Hai Eik Sachee Kaarai Laaeiaa ||

Any other task would be worthless to them-You have enjoined them to Your True Service.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Angad Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਪੁਤੁ ਕਲਤੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਇਕਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥

Puth Kalath Kuttanb Hai Eik Alipath Rehae Jo Thudhh Bhaaeiaa ||

In the midst of children, spouse and relations, some still remain detached; they are pleasing to Your Will.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Angad Dev


ਓਹਿ ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲੇ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

Ouhi Andharahu Baaharahu Niramalae Sachai Naae Samaaeiaa ||3||

Inwardly and outwardly, they are pure, and they are absorbed in the True Name. ||3||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੩:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Angad Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

ਸੁਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤਿ ਗੁਫਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਇਆਲਿ ॥

Sueinae Kai Parabath Gufaa Karee Kai Paanee Paeiaal ||

I may make a cave, in a mountain of gold, or in the water of the nether regions;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਕੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ ਉਰਧਿ ਰਹਾ ਸਿਰਿ ਭਾਰਿ ॥

Kai Vich Dhharathee Kai Aakaasee Ouradhh Rehaa Sir Bhaar ||

I may remain standing on my head, upside-down, on the earth or up in the sky;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਪੁਰੁ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਪਹਿਰਾ ਧੋਵਾ ਸਦਾ ਕਾਰਿ ॥

Pur Kar Kaaeiaa Kaparr Pehiraa Dhhovaa Sadhaa Kaar ||

I may totally cover my body with clothes, and wash them continually;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਬਗਾ ਰਤਾ ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

Bagaa Rathaa Peealaa Kaalaa Baedhaa Karee Pukaar ||

I may shout out loud, the white, red, yellow and black Vedas;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਹੋਇ ਕੁਚੀਲੁ ਰਹਾ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ਦੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਵਿਕਾਰ ॥

Hoe Kucheel Rehaa Mal Dhhaaree Dhuramath Math Vikaar ||

I may even live in dirt and filth. And yet, all this is just a product of evil-mindedness, and intellectual corruption.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੧:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥

Naa Ho Naa Mai Naa Ho Hovaa Naanak Sabadh Veechaar ||1||

I was not, I am not, and I will never be anything at all! O Nanak, I dwell only on the Word of the Shabad. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੧:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਮਃ ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

ਵਸਤ੍ਰ ਪਖਾਲਿ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਆਪੇ ਸੰਜਮਿ ਹੋਵੈ ॥

Vasathr Pakhaal Pakhaalae Kaaeiaa Aapae Sanjam Hovai ||

They wash their clothes, and scrub their bodies, and try to practice self-discipline.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਗੀ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ਬਾਹਰਹੁ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵੈ ॥

Anthar Mail Lagee Nehee Jaanai Baaharahu Mal Mal Dhhovai ||

But they are not aware of the filth staining their inner being, while they try and try to wash off the outer dirt.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੩
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਅੰਧਾ ਭੂਲਿ ਪਇਆ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥

Andhhaa Bhool Paeiaa Jam Jaalae ||

The blind go astray, caught by the noose of Death.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਦੁਖੁ ਘਾਲੇ ॥

Vasath Paraaee Apunee Kar Jaanai Houmai Vich Dhukh Ghaalae ||

They see other people’s property as their own, and in egotism, they suffer in pain.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੪
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥

Naanak Guramukh Houmai Thuttai Thaa Har Har Naam Dhhiaavai ||

O Nanak, the egotism of the Gurmukhs is broken, and then, they meditate on the Name of the Lord, Har, Har.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੨:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ ਨਾਮੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥

Naam Japae Naamo Aaraadhhae Naamae Sukh Samaavai ||2||

They chant the Naam, meditate on the Naam, and through the Naam, they are absorbed in peace. ||2||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੪) ਸ. (੧) ੨:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਪਵੜੀ ॥

Pavarree ||

Pauree:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

ਕਾਇਆ ਹੰਸਿ ਸੰਜੋਗੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥

Kaaeiaa Hans Sanjog Mael Milaaeiaa ||

Destiny has brought together and united the body and the soul-swan.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਵਿਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥

Thin Hee Keeaa Vijog Jin Oupaaeiaa ||

He who created them, also separates them.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਮੂਰਖੁ ਭੋਗੇ ਭੋਗੁ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥

Moorakh Bhogae Bhog Dhukh Sabaaeiaa ||

The fools enjoy their pleasures; they must also endure all their pains.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਸੁਖਹੁ ਉਠੇ ਰੋਗ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ॥

Sukhahu Outhae Rog Paap Kamaaeiaa ||

From pleasures, arise diseases and the commission of sins.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਆ ॥

Harakhahu Sog Vijog Oupaae Khapaaeiaa ||

From sinful pleasures come sorrow, separation, birth and death.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਮੂਰਖ ਗਣਤ ਗਣਾਇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ॥

Moorakh Ganath Ganaae Jhagarraa Paaeiaa ||

The fools try to account for their misdeeds, and argue uselessly.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਸਤਿਗੁਰ ਹਥਿ ਨਿਬੇੜੁ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

Sathigur Hathh Nibaerr Jhagarr Chukaaeiaa ||

The judgement is in the Hands of the True Guru, who puts an end to the argument.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥੪॥

Karathaa Karae S Hog N Chalai Chalaaeiaa ||4||

Whatever the Creator does, comes to pass. It cannot be changed by anyone’s efforts. ||4||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) ੪:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੯

ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥

Koorr Bol Muradhaar Khaae ||

Telling lies, they eat dead bodies.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੫) ਸ. (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੯ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 139

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *