Ang 101 to 200Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 136– ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬

Guru Granth Sahib Ang 136

Guru Granth Sahib Ang 136

Guru Granth Sahib Ang 136


Guru Granth Sahib Ang 136

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥

Kaam Karodhh N Moheeai Binasai Lobh Suaan ||

Sexual desire and anger shall not seduce you, and the dog of greed shall depart.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥

Sachai Maarag Chaladhiaa Ousathath Karae Jehaan ||

Those who walk on the Path of Truth shall be praised throughout the world.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥

Athasath Theerathh Sagal Punn Jeea Dhaeiaa Paravaan ||

Be kind to all beings-this is more meritorious than bathing at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage and the giving of charity.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥

Jis No Dhaevai Dhaeiaa Kar Soee Purakh Sujaan ||

That person, upon whom the Lord bestows His Mercy, is a wise person.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

Jinaa Miliaa Prabh Aapanaa Naanak Thin Kurabaan ||

Nanak is a sacrifice to those who have merged with God.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਾਘਿ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥

Maagh Suchae Sae Kaandteeahi Jin Pooraa Gur Miharavaan ||12||

In Maagh, they alone are known as true, unto whom the Perfect Guru is Merciful. ||12||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੨):੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥

Falagun Anandh Oupaarajanaa Har Sajan Pragattae Aae ||

In the month of Phalgun, bliss comes to those, unto whom the Lord, the Friend, has been revealed.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਇ ॥

Santh Sehaaee Raam Kae Kar Kirapaa Dheeaa Milaae ||

The Saints, the Lord’s helpers, in their mercy, have united me with Him.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣਿ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

Saej Suhaavee Sarab Sukh Hun Dhukhaa Naahee Jaae ||

My bed is beautiful, and I have all comforts. I feel no sadness at all.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥

Eishh Punee Vaddabhaaganee Var Paaeiaa Har Raae ||

My desires have been fulfilled-by great good fortune, I have obtained the Sovereign Lord as my Husband.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਇ ॥

Mil Seheeaa Mangal Gaavehee Geeth Govindh Alaae ||

Join with me, my sisters, and sing the songs of rejoicing and the Hymns of the Lord of the Universe.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥

Har Jaehaa Avar N Dhisee Koee Dhoojaa Lavai N Laae ||

There is no other like the Lord-there is no equal to Him.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਨਿਹਚਲ ਦਿਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥

Halath Palath Savaarioun Nihachal Dhitheean Jaae ||

He embellishes this world and the world hereafter, and He gives us our permanent home there.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ ॥

Sansaar Saagar Thae Rakhian Bahurr N Janamai Dhhaae ||

He rescues us from the world-ocean; never again do we have to run the cycle of reincarnation.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥

Jihavaa Eaek Anaek Gun Tharae Naanak Charanee Paae ||

I have only one tongue, but Your Glorious Virtues are beyond counting. Nanak is saved, falling at Your Feet.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਫਲਗੁਣਿ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥

Falagun Nith Salaaheeai Jis No Thil N Thamaae ||13||

In Phalgun, praise Him continually; He has not even an iota of greed. ||13||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੩):੧੦ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥

Jin Jin Naam Dhhiaaeiaa Thin Kae Kaaj Sarae ||

Those who meditate on the Naam, the Name of the Lord-their affairs are all resolved.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹ ਸਚਿ ਖਰੇ ॥

Har Gur Pooraa Aaraadhhiaa Dharageh Sach Kharae ||

Those who meditate on the Perfect Guru, the Lord-Incarnate-they are judged true in the Court of the Lord.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥

Sarab Sukhaa Nidhh Charan Har Bhoujal Bikham Tharae ||

The Lord’s Feet are the Treasure of all peace and comfort for them; they cross over the terrifying and treacherous world-ocean.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥

Praem Bhagath Thin Paaeeaa Bikhiaa Naahi Jarae ||

They obtain love and devotion, and they do not burn in corruption.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਚਿ ਭਰੇ ॥

Koorr Geae Dhubidhhaa Nasee Pooran Sach Bharae ||

Falsehood has vanished, duality has been erased, and they are totally overflowing with Truth.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥

Paarabreham Prabh Saevadhae Man Andhar Eaek Dhharae ||

They serve the Supreme Lord God, and enshrine the One Lord within their minds.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥

Maah Dhivas Moorath Bhalae Jis Ko Nadhar Karae ||

The months, the days, and the moments are auspicious, for those upon whom the Lord casts His Glance of Grace.

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥

Naanak Mangai Dharas Dhaan Kirapaa Karahu Harae ||14||1||

Nanak begs for the blessing of Your Vision, O Lord. Please, shower Your Mercy upon me! ||14||1||

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮਃ ੫) (੧੪):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਦਿਨ ਰੈਣਿ

Maajh Mehalaa 5 Dhin Raini

Maajh, Fifth Mehl: Day And Night:

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੬

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ ॥

Saevee Sathigur Aapanaa Har Simaree Dhin Sabh Rain ||

I serve my True Guru, and meditate on Him all day and night.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ ॥

Aap Thiaag Saranee Pavaan Mukh Bolee Mitharrae Vain ||

Renouncing selfishness and conceit, I seek His Sanctuary, and speak sweet words to Him.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣ ॥

Janam Janam Kaa Vishhurriaa Har Maelahu Sajan Sain ||

Through countless lifetimes and incarnations, I was separated from Him. O Lord, you are my Friend and Companion-please unite me with Yourself.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਜੋ ਜੀਅ ਹਰਿ ਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਸੇ ਸੁਖਿ ਨ ਵਸਨਿ ਭੈਣ ॥

Jo Jeea Har Thae Vishhurrae Sae Sukh N Vasan Bhain ||

Those who are separated from the Lord do not dwell in peace, O sister.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਜਿ ਡਿਠੇ ਸਭਿ ਗੈਣ ॥

Har Pir Bin Chain N Paaeeai Khoj Ddithae Sabh Gain ||

Without their Husband Lord, they find no comfort. I have searched and seen all realms.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਵਿਛੁੜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੇਣ ॥

Aap Kamaanai Vishhurree Dhos N Kaahoo Dhaen ||

My own evil actions have kept me separate from Him; why should I accuse anyone else?

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥

Kar Kirapaa Prabh Raakh Laehu Hor Naahee Karan Karaen ||

Bestow Your Mercy, God, and save me! No one else can bestow Your Mercy.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ ਕਹੀਐ ਕਿਥੈ ਵੈਣ ॥

Har Thudhh Vin Khaakoo Roolanaa Keheeai Kithhai Vain ||

Without You, Lord, we roll around in the dust. Unto whom should we utter our cries of distress?

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥

Naanak Kee Baenantheeaa Har Surajan Dhaekhaa Nain ||1||

This is Nanak’s prayer: “May my eyes behold the Lord, the Angelic Being.”||1||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੧:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ ਹਰਿ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥

Jeea Kee Birathhaa So Sunae Har Sanmrithh Purakh Apaar ||

The Lord hears the anguish of the soul; He is the All-powerful and Infinite Primal Being.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਰਣਿ ਜੀਵਣਿ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥

Maran Jeevan Aaraadhhanaa Sabhanaa Kaa Aadhhaar ||

In death and in life, worship and adore the Lord, the Support of all.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੬ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 136

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *