Guru Granth Sahib Ang 137 (Page 137) – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭

Guru Granth Sahib Ang 137 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭

Guru Granth Sahib Ang 137

Guru Granth Sahib Ang 137

Guru Granth Sahib Ang 137


Guru Granth Sahib Ang 137

ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਿਸੁ ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

Sasurai Paeeeai This Kanth Kee Vaddaa Jis Paravaar ||

In this world and in the next, the soul-bride belongs to her Husband Lord, who has such a vast family.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

Oochaa Agam Agaadhh Bodhh Kishh Anth N Paaraavaar ||

He is Lofty and Inaccessible. His Wisdom is Unfathomable.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥

Saevaa Saa This Bhaavasee Santhaa Kee Hoe Shhaar ||

He has no end or limitation. That service is pleasing to Him, which makes one humble, like the dust of the feet of the Saints.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥

Dheenaa Naathh Dhaiaal Dhaev Pathith Oudhhaaranehaar ||

He is the Patron of the poor, the Merciful, Luminous Lord, the Redeemer of sinners.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

Aadh Jugaadhee Rakhadhaa Sach Naam Karathaar ||

From the very beginning, and throughout the ages, the True Name of the Creator has been our Saving Grace.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥

Keemath Koe N Jaanee Ko Naahee Tholanehaar ||

No one can know His Value; no one can weigh it.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੩
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥

Man Than Anthar Vas Rehae Naanak Nehee Sumaar ||

He dwells deep within the mind and body. O Nanak, He cannot be measured.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿ ਪ੍ਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥

Dhin Rain J Prabh Kano Saevadhae Thin Kai Sadh Balihaar ||2||

I am forever a sacrifice to those who serve God, day and night. ||2||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੨:੧੦ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੪
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਸੰਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥

Santh Araadhhan Sadh Sadhaa Sabhanaa Kaa Bakhasindh ||

The Saints worship and adore Him forever and ever; He is the Forgiver of all.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਿਤੀਨੁ ਜਿੰਦੁ ॥

Jeeo Pindd Jin Saajiaa Kar Kirapaa Dhitheen Jindh ||

He fashioned the soul and the body, and by His Kindness, He bestowed the soul.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੫
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥

Gur Sabadhee Aaraadhheeai Japeeai Niramal Manth ||

Through the Word of the Guru’s Shabad, worship and adore Him, and chant His Pure Mantra.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਬੇਅੰਤੁ ॥

Keemath Kehan N Jaaeeai Paramaesur Baeanth ||

His Value cannot be evaluated. The Transcendent Lord is endless.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ ॥

Jis Man Vasai Naraaeino So Keheeai Bhagavanth ||

That one, within whose mind the Lord abides, is said to be most fortunate.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੬
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ ॥

Jeea Kee Lochaa Pooreeai Milai Suaamee Kanth ||

The soul’s desires are fulfilled, upon meeting the Master, our Husband Lord.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਪਿ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ ॥

Naanak Jeevai Jap Haree Dhokh Sabhae Hee Hanth ||

Nanak lives by chanting the Lord’s Name; all sorrows have been erased.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੭
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥

Dhin Rain Jis N Visarai So Hariaa Hovai Janth ||3||

One who does not forget Him, day and night, is continually rejuvenated. ||3||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੩:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਞੁ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥

Sarab Kalaa Prabh Poorano Mannj Nimaanee Thhaao ||

God is overflowing with all powers. I have no honor-He is my resting place.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੮
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥

Har Outt Gehee Man Andharae Jap Jap Jeevaan Naao ||

I have grasped the Support of the Lord within my mind; I live by chanting and meditating on His Name.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥

Kar Kirapaa Prabh Aapanee Jan Dhhoorree Sang Samaao ||

Grant Your Grace, God, and bless me, that I may merge into the dust of the feet of the humble.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੯
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥

Jio Thoon Raakhehi Thio Rehaa Thaeraa Dhithaa Painaa Khaao ||

As You keep me, so do I live. I wear and eat whatever You give me.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

Oudham Soee Karaae Prabh Mil Saadhhoo Gun Gaao ||

May I make the effort, O God, to sing Your Glorious Praises in the Company of the Holy.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਥੈ ਕੂਕਣ ਜਾਉ ॥

Dhoojee Jaae N Sujhee Kithhai Kookan Jaao ||

I can conceive of no other place; where could I go to lodge a complaint?

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥

Agiaan Binaasan Tham Haran Oochae Agam Amaao ||

You are the Dispeller of ignorance, the Destroyer of darkness, O Lofty, Unfathomable and Unapproachable Lord.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥

Man Vishhurriaa Har Maeleeai Naanak Eaehu Suaao ||

Please unite this separated one with Yourself; this is Nanak’s yearning.

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਹਰਿ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥

Sarab Kaliaanaa Thith Dhin Har Parasee Gur Kae Paao ||4||1||

That day shall bring every joy, O Lord, when I take to the Feet of the Guru. ||4||1||

ਮਾਝ ਦਿਨ ਰੈਣਿ (ਮਃ ੫) ੪:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Maajh Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧

Vaar Maajh Kee Thathhaa Salok Mehalaa 1

Vaar In Maajh, And Shaloks Of The First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭

ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥

Malak Mureedh Thathhaa Chandhreharraa Soheeaa Kee Dhhunee Gaavanee ||

To Be Sung To The Tune Of “”Malik Mureed And Chandrahraa Sohee-Aa””

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankaar Sath Naam Karathaa Purakh Gur Prasaadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru’s Grace:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥

Gur Dhaathaa Gur Hivai Ghar Gur Dheepak Thih Loe ||

The Guru is the Giver; the Guru is the House of ice. The Guru is the Light of the three worlds.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

Amar Padhaarathh Naanakaa Man Maaniai Sukh Hoe ||1||

O Nanak, He is everlasting wealth. Place your mind’s faith in Him, and you shall find peace. ||1||

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਮਃ ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੩੭

ਪਹਿਲੈ ਪਿਆਰਿ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁਧਿ ॥

Pehilai Piaar Lagaa Thhan Dhudhh ||

First, the baby loves mother’s milk;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਦੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥

Dhoojai Maae Baap Kee Sudhh ||

Second, he learns of his mother and father;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥

Theejai Bhayaa Bhaabhee Baeb ||

Third, his brothers, sisters-in-law and sisters;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਚਉਥੈ ਪਿਆਰਿ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ॥

Chouthhai Piaar Oupannee Khaedd ||

Fourth, the love of play awakens.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤੁ ॥

Panjavai Khaan Peean Kee Dhhaath ||

Fifth, he runs after food and drink;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਛਿਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥

Shhivai Kaam N Pushhai Jaath ||

Sixth, in his sexual desire, he does not respect social customs.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਸਤਵੈ ਸੰਜਿ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥

Sathavai Sanj Keeaa Ghar Vaas ||

Seventh, he gathers wealth and dwells in his house;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸੁ ॥

Athavai Krodhh Hoaa Than Naas ||

Eighth, he becomes angry, and his body is consumed.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥

Naavai Dhhoulae Oubhae Saah ||

Ninth, he turns grey, and his breathing becomes labored;

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੯ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥

Dhasavai Dhadhhaa Hoaa Suaah ||

Tenth, he is cremated, and turns to ashes.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧੦ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137

ਗਏ ਸਿਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥

Geae Sigeeth Pukaaree Dhhaah ||

His companions send him off, crying out and lamenting.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


ਉਡਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ॥

Ouddiaa Hans Dhasaaeae Raah ||

The swan of the soul takes flight, and asks which way to go.

ਮਾਝ ਵਾਰ (ਮਃ ੧) (੧) ਸ. (੧) ੨:੧੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੩੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Maajh Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 137