Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 55 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੫

Guru Granth Sahib Ang 55

Guru Granth Sahib Ang 55

Guru Granth Sahib Ang 55


Guru Granth Sahib Ang 55

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰ ਵਾਕਿ ॥

Har Jeeo Sabadh Pashhaaneeai Saach Rathae Gur Vaak ||

Through the Shabad, they recognize the Dear Lord; through the Guru’s Word, they are attuned to Truth.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਸਚ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਓਤਾਕੁ ॥

Thith Than Mail N Lagee Sach Ghar Jis Outhaak ||

Filth does not stick to the body of one who has secured a dwelling in his True Home.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸਾਕੁ ॥੫॥

Nadhar Karae Sach Paaeeai Bin Naavai Kiaa Saak ||5||

When the Lord bestows His Glance of Grace, we obtain the True Name. Without the Name, who are our relatives? ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੫:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ॥

Jinee Sach Pashhaaniaa Sae Sukheeeae Jug Chaar ||

Those who have realized the Truth are at peace throughout the four ages.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੬:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ਕੈ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

Houmai Thrisanaa Maar Kai Sach Rakhiaa Our Dhhaar ||

Subduing their egotism and desires, they keep the True Name enshrined in their hearts.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੬:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥੬॥

Jag Mehi Laahaa Eaek Naam Paaeeai Gur Veechaar ||6||

In this world, the only real profit is the Name of the One Lord; it is earned by contemplating the Guru. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੬:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥

Saacho Vakhar Laadheeai Laabh Sadhaa Sach Raas ||

Loading the Merchandise of the True Name, you shall gather in your profits forever with the Capital of Truth.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੭:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੈਸਈ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥

Saachee Dharageh Baisee Bhagath Sachee Aradhaas ||

In the Court of the True One, you shall sit in truthful devotion and prayer.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੭:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪਤਿ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੭॥

Path Sio Laekhaa Nibarrai Raam Naam Paragaas ||7||

Your account shall be settled with honor, in the Radiant Light of the Name of the Lord. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੭:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਖੀਐ ਕਹਉ ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥

Oochaa Oocho Aakheeai Keho N Dhaekhiaa Jaae ||

The Lord is said to be the Highest of the High; no one can perceive Him.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੮:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੁ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥

Jeh Dhaekhaa Theh Eaek Thoon Sathigur Dheeaa Dhikhaae ||

Wherever I look, I see only You. The True Guru has inspired me to see You.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੮:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੩॥

Joth Niranthar Jaaneeai Naanak Sehaj Subhaae ||8||3||

The Divine Light within is revealed, O Nanak, through this intuitive understanding. ||8||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੩) ੮:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੫

ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥

Mashhulee Jaal N Jaaniaa Sar Khaaraa Asagaahu ||

The fish did not notice the net in the deep and salty sea.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਅਤਿ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥

Ath Siaanee Sohanee Kio Keetho Vaesaahu ||

It was so clever and beautiful, but why was it so confident?

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਿ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੁ ॥੧॥

Keethae Kaaran Paakarree Kaal N Ttalai Siraahu ||1||

By its actions it was caught, and now death cannot be turned away from its head. ||1||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਿਰਿ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥

Bhaaee Rae Eio Sir Jaanahu Kaal ||

O Siblings of Destiny, just like this, see death hovering over your own heads!

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜਿਉ ਮਛੀ ਤਿਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jio Mashhee Thio Maanasaa Pavai Achinthaa Jaal ||1|| Rehaao ||

People are just like this fish; unaware, the noose of death descends upon them. ||1||Pause||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਾਲੁ ਅਫਾਰੁ ॥

Sabh Jag Baadhho Kaal Ko Bin Gur Kaal Afaar ||

The whole world is bound by death; without the Guru, death cannot be avoided.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ॥

Sach Rathae Sae Oubarae Dhubidhhaa Shhodd Vikaar ||

Those who are attuned to Truth are saved; they renounce duality and corruption.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥੨॥

Ho Thin Kai Balihaaranai Dhar Sachai Sachiaar ||2||

I am a sacrifice to those who are found to be Truthful in the True Court. ||2||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੀਚਾਨੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਧਿਕ ਹਾਥਿ ॥

Seechaanae Jio Pankheeaa Jaalee Badhhik Haathh ||

Think of the hawk preying on the birds, and the net in the hands of the hunter.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੦
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰਿ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਥਿ ॥

Gur Raakhae Sae Oubarae Hor Faathhae Chogai Saathh ||

Those who are protected by the Guru are saved; the others are caught by the bait.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਣਿ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥਿ ॥੩॥

Bin Naavai Chun Sutteeahi Koe N Sangee Saathh ||3||

Without the Name, they are picked up and thrown away; they have no friends or companions. ||3||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੧
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥

Sacho Sachaa Aakheeai Sachae Sachaa Thhaan ||

God is said to be the Truest of the True; His Place is the Truest of the True.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥

Jinee Sachaa Manniaa Thin Man Sach Dhhiaan ||

Those who obey the True One-their minds abide in true meditation.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ ॥੪॥

Man Mukh Soochae Jaaneeahi Guramukh Jinaa Giaan ||4||

Those who become Gurmukh, and obtain spiritual wisdom-their minds and mouths are known to be pure. ||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੨
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥

Sathigur Agai Aradhaas Kar Saajan Dhaee Milaae ||

Offer your most sincere prayers to the True Guru, so that He may unite you with your Best Friend.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੩
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਸਾਜਨਿ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥

Saajan Miliai Sukh Paaeiaa Jamadhooth Mueae Bikh Khaae ||

Meeting your Best Friend, you shall find peace; the Messenger of Death shall take poison and die.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਵੈ ਅੰਦਰਿ ਹਉ ਵਸਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੫॥

Naavai Andhar Ho Vasaan Naao Vasai Man Aae ||5||

I dwell deep within the Name; the Name has come to dwell within my mind. ||5||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੫:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੪
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

Baajh Guroo Gubaar Hai Bin Sabadhai Boojh N Paae ||

Without the Guru, there is only pitch darkness; without the Shabad, understanding is not obtained.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੬:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

Guramathee Paragaas Hoe Sach Rehai Liv Laae ||

Through the Guru’s Teachings, you shall be enlightened; remain absorbed in the Love of the True Lord.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੬:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੫
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੬॥

Thithhai Kaal N Sancharai Jothee Joth Samaae ||6||

Death does not go there; your light shall merge with the Light. ||6||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੬:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਤੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥

Thoonhai Saajan Thoon Sujaan Thoon Aapae Maelanehaar ||

You are my Best Friend; You are All-knowing. You are the One who unites us with Yourself.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੭:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

Gur Sabadhee Saalaaheeai Anth N Paaraavaar ||

Through the Word of the Guru’s Shabad, we praise You; You have no end or limitation.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੭:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੬
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਜਿਥੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥

Thithhai Kaal N Aparrai Jithhai Gur Kaa Sabadh Apaar ||7||

Death does not reach that place, where the Infinite Word of the Guru’s Shabad resounds. ||7||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੭:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਹਿ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹਿ ॥

Hukamee Sabhae Oopajehi Hukamee Kaar Kamaahi ||

By the Hukam of His Command, all are created. By His Command, actions are performed.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੮:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੭
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਹਿ ॥

Hukamee Kaalai Vas Hai Hukamee Saach Samaahi ||

By His Command, all are subject to death; by His Command, they merge in Truth.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੮:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਤਾ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥੮॥੪॥

Naanak Jo This Bhaavai So Thheeai Einaa Janthaa Vas Kishh Naahi ||8||4||

O Nanak, whatever pleases His Will comes to pass. Nothing is in the hands of these beings. ||8||4||

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੪) ੮:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੮
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Sireeraag Mehalaa 1 ||

Siree Raag, First Mehl:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੫੫

ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਤਨਿ ਜੂਠਿ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਜੂਠੀ ਹੋਇ ॥

Man Joothai Than Jooth Hai Jihavaa Joothee Hoe ||

If the mind is polluted, then the body is polluted, and the tongue is polluted as well.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ (ਮਃ ੧) ਅਸਟ. (੫) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੫੫ ਪੰ. ੧੯
Sri Raag Guru Nanak Dev


Guru Granth Sahib Ang 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *