Guru Granth Sahib Ang 257 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

Guru Granth Sahib Ang 257

Guru Granth Sahib Ang 257

Guru Granth Sahib Ang 257


Guru Granth Sahib Ang 257

ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ ਜਾਸੁ ਬਸੈ ਮਨਿ ਨਾਉ ॥

Thraas Mittai Jam Panthh Kee Jaas Basai Man Naao ||

One whose heart is filled with the Name shall have no fear on the path of death.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੨):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਠਾਉ ॥

Gath Paavehi Math Hoe Pragaas Mehalee Paavehi Thaao ||

He shall obtain salvation, and his intellect shall be enlightened; he will find his place in the Mansion of the Lord’s Presence.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੨):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਤਾਹੂ ਸੰਗਿ ਨ ਧਨੁ ਚਲੈ ਗ੍ਰਿਹ ਜੋਬਨ ਨਹ ਰਾਜ ॥

Thaahoo Sang N Dhhan Chalai Grih Joban Neh Raaj ||

Neither wealth, nor household, nor youth, nor power shall go along with you.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੨):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸੰਤਸੰਗਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹੁ ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੈ ਕਾਜ ॥

Santhasang Simarath Rehahu Eihai Thuhaarai Kaaj ||

In the Society of the Saints, meditate in remembrance on the Lord. This alone shall be of use to you.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੨):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਉ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ ॥

Thaathaa Kashhoo N Hoee Hai Jo Thaap Nivaarai Aap ||

There will be no burning at all, when He Himself takes away your fever.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੨):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਹਮਹਿ ਆਪਹਿ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੩੨॥

Prathipaalai Naanak Hamehi Aapehi Maaee Baap ||32||

O Nanak, the Lord Himself cherishes us; He is our Mother and Father. ||32||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੨):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਥਾਕੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਘਾਲਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਥ ॥

Thhaakae Bahu Bidhh Ghaalathae Thripath N Thrisanaa Laathh ||

They have grown weary, struggling in all sorts of ways; but they are not satisfied, and their thirst is not quenched.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸੰਚਿ ਸੰਚਿ ਸਾਕਤ ਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨ ਸਾਥ ॥੧॥

Sanch Sanch Saakath Mooeae Naanak Maaeiaa N Saathh ||1||

Gathering in and hoarding what they can, the faithless cynics die, O Nanak, but the wealth of Maya does not go with them in the end. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਥਥਾ ਥਿਰੁ ਕੋਊ ਨਹੀ ਕਾਇ ਪਸਾਰਹੁ ਪਾਵ ॥

Thhathhaa Thhir Kooo Nehee Kaae Pasaarahu Paav ||

T’HAT’HA: Nothing is permanent – why do you stretch out your feet?

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਬੰਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੁ ਮਾਇਆ ਏਕ ਉਪਾਵ ॥

Anik Banch Bal Shhal Karahu Maaeiaa Eaek Oupaav ||

You commit so many fraudulent and deceitful actions as you chase after Maya.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਥੈਲੀ ਸੰਚਹੁ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਹੁ ਥਾਕਿ ਪਰਹੁ ਗਾਵਾਰ ॥

Thhailee Sanchahu Sram Karahu Thhaak Parahu Gaavaar ||

You work to fill up your bag, you fool, and then you fall down exhausted.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਮਨ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤੇ ਅਉਸਰ ਬਾਰ ॥

Man Kai Kaam N Aavee Anthae Aousar Baar ||

But this shall be of no use to you at all at that very last instant.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਥਿਤਿ ਪਾਵਹੁ ਗੋਬਿਦ ਭਜਹੁ ਸੰਤਹ ਕੀ ਸਿਖ ਲੇਹੁ ॥

Thhith Paavahu Gobidh Bhajahu Santheh Kee Sikh Laehu ||

You shall find stability only by vibrating upon the Lord of the Universe, and accepting the Teachings of the Saints.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ ਇਆ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇਹੁ ॥

Preeth Karahu Sadh Eaek Sio Eiaa Saachaa Asanaehu ||

Embrace love for the One Lord forever – this is true love!

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਸਭ ਬਿਧਿ ਏਕੈ ਹਾਥ ॥

Kaaran Karan Karaavano Sabh Bidhh Eaekai Haathh ||

He is the Doer, the Cause of causes. All ways and means are in His Hands alone.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਅਨਾਥ ॥੩੩॥

Jith Jith Laavahu Thith Thith Lagehi Naanak Janth Anaathh ||33||

Whatever You attach me to, to that I am attached; O Nanak, I am just a helpless creature. ||33||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੩):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਦਾਸਹ ਏਕੁ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥

Dhaaseh Eaek Nihaariaa Sabh Kashh Dhaevanehaar ||

His slaves have gazed upon the One Lord, the Giver of everything.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਤ ਰਹਹਿ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਅਧਾਰ ॥੧॥

Saas Saas Simarath Rehehi Naanak Dharas Adhhaar ||1||

They continue to contemplate Him with each and every breath; O Nanak, the Blessed Vision of His Darshan is their Support. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥

Dhadhaa Dhaathaa Eaek Hai Sabh Ko Dhaevanehaar ||

DADDA: The One Lord is the Great Giver; He is the Giver to all.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥

Dhaenadhae Thott N Aavee Aganath Bharae Bhanddaar ||

There is no limit to His Giving. His countless warehouses are filled to overflowing.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਦੈਨਹਾਰੁ ਸਦ ਜੀਵਨਹਾਰਾ ॥

Dhainehaar Sadh Jeevanehaaraa ||

The Great Giver is alive forever.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉ ਤਾਹਿ ਬਿਸਾਰਾ ॥

Man Moorakh Kio Thaahi Bisaaraa ||

O foolish mind, why have you forgotten Him?

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਦੋਸੁ ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮੀਤਾ ॥

Dhos Nehee Kaahoo Ko Meethaa ||

No one is at fault, my friend.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਧੁ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਤਾ ॥

Maaeiaa Moh Bandhh Prabh Keethaa ||

God created the bondage of emotional attachment to Maya.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ॥

Dharadh Nivaarehi Jaa Kae Aapae ||

He Himself removes the pains of the Gurmukh;

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ॥੩੪॥

Naanak Thae Thae Guramukh Dhhraapae ||34||

O Nanak, he is fulfilled. ||34||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੪):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂ ਲਾਹਿ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ॥

Dhhar Jeearae Eik Ttaek Thoo Laahi Biddaanee Aas ||

O my soul, grasp the Support of the One Lord; give up your hopes in others.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੧॥

Naanak Naam Dhhiaaeeai Kaaraj Aavai Raas ||1||

O Nanak, meditating on the Naam, the Name of the Lord, your affairs shall be resolved. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਧਧਾ ਧਾਵਤ ਤਉ ਮਿਟੈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੋਇ ਬਾਸੁ ॥

Dhhadhhaa Dhhaavath Tho Mittai Santhasang Hoe Baas ||

DHADHA: The mind’s wanderings cease, when one comes to dwell in the Society of the Saints.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਧੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਆਪਿ ਤਉ ਹੋਇ ਮਨਹਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥

Dhhur Thae Kirapaa Karahu Aap Tho Hoe Manehi Paragaas ||

If the Lord is Merciful from the very beginning, then one’s mind is enlightened.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਧਨੁ ਸਾਚਾ ਤੇਊ ਸਚ ਸਾਹਾ ॥

Dhhan Saachaa Thaeoo Sach Saahaa ||

Those who have the true wealth are the true bankers.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਬਿਸਾਹਾ ॥

Har Har Poonjee Naam Bisaahaa ||

The Lord, Har, Har, is their wealth, and they trade in His Name.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਧੀਰਜੁ ਜਸੁ ਸੋਭਾ ਤਿਹ ਬਨਿਆ ॥

Dhheeraj Jas Sobhaa Thih Baniaa ||

Patience, glory and honor come to those

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸ੍ਰਵਨ ਜਿਹ ਸੁਨਿਆ ॥

Har Har Naam Sravan Jih Suniaa ||

Who listen to the Name of the Lord, Har, Har.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਹ ਘਟਿ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥

Guramukh Jih Ghatt Rehae Samaaee ||

That Gurmukh whose heart remains merged with the Lord,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ ॥੩੫॥

Naanak Thih Jan Milee Vaddaaee ||35||

O Nanak, obtains glorious greatness. ||35||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੫):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਪੁ ਜਪਿਆ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥

Naanak Naam Naam Jap Japiaa Anthar Baahar Rang ||

O Nanak, one who chants the Naam, and meditates on the Naam with love inwardly and outwardly,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੬:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਰਕੁ ਨਾਹਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥੧॥

Gur Poorai Oupadhaesiaa Narak Naahi Saadhhasang ||1||

Receives the Teachings from the Perfect Guru; he joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and does not fall into hell. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੩੬:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੫੭

ਨੰਨਾ ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ ਨਾਹੀ ॥

Nannaa Narak Parehi Thae Naahee ||

NANNA: Those whose minds and bodies are filled with the Naam,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੬):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਬਸਾਹੀ ॥

Jaa Kai Man Than Naam Basaahee ||

The Name of the Lord, shall not fall into hell.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੬):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋ ਜਪਤੇ ॥

Naam Nidhhaan Guramukh Jo Japathae ||

Those Gurmukhs who chant the treasure of the Naam,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੬):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾ ਓਇ ਖਪਤੇ ॥

Bikh Maaeiaa Mehi Naa Oue Khapathae ||

Are not destroyed by the poison of Maya.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੬):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257

ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਹੋਤਾ ਤਾ ਕਹੁ ॥

Nannaakaar N Hothaa Thaa Kahu ||

Those who have been given the Mantra of the Naam by the Guru,

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੬):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹੁ ॥

Naam Manthra Gur Dheeno Jaa Kahu ||

Shall not be turned away.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੩੬):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੫੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 257