Ang 101 to 200Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 168 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੬੮

Guru Granth Sahib Ang 168

Guru Granth Sahib Ang 168

Guru Granth Sahib Ang 168


Guru Granth Sahib Ang 168

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Bairaagan Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, Fourth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੬੮

ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਣਿ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਰਿ ਮਝਾਰਿ ॥

Jio Jananee Suth Jan Paalathee Raakhai Nadhar Majhaar ||

Just as the mother, having given birth to a son, feeds him and keeps him in her vision

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮੁਖਿ ਦੇ ਗਿਰਾਸੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪੋਚਾਰਿ ॥

Anthar Baahar Mukh Dhae Giraas Khin Khin Pochaar ||

– indoors and outdoors, she puts food in his mouth; each and every moment, she caresses him.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥

Thio Sathigur Gurasikh Raakhathaa Har Preeth Piaar ||1||

In just the same way, the True Guru protects His GurSikhs, who love their Beloved Lord. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੧:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥

Maerae Raam Ham Baarik Har Prabh Kae Hai Eiaanae ||

O my Lord, we are just the ignorant children of our Lord God.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਧਾ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhhann Dhhann Guroo Gur Sathigur Paadhhaa Jin Har Oupadhaes Dhae Keeeae Siaanae ||1|| Rehaao ||

Hail, hail, to the Guru, the Guru, the True Guru, the Divine Teacher who has made me wise through the Lord’s Teachings. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥

Jaisee Gagan Firanthee Ooddathee Kaparae Baagae Vaalee ||

The white flamingo circles through the sky,

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਬਿਚਿ ਬਚਰੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ॥

Ouh Raakhai Cheeth Peeshhai Bich Bacharae Nith Hiradhai Saar Samaalee ||

But she keeps her young ones in her mind; she has left them behind, but she constantly remembers them in her heart.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥

Thio Sathigur Sikh Preeth Har Har Kee Gur Sikh Rakhai Jeea Naalee ||2||

In just the same way, the True Guru loves His Sikhs. The Lord cherishes His GurSikhs, and keeps them clasped to His Heart. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੨:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ ਵਿਚਿ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥

Jaisae Kaathee Thees Bathees Hai Vich Raakhai Rasanaa Maas Rath Kaeree ||

Just as the tongue, made of flesh and blood, is protected within the scissors of the thirty-two teeth

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ॥

Koee Jaanahu Maas Kaathee Kai Kishh Haathh Hai Sabh Vasagath Hai Har Kaeree ||

Who thinks that the power lies in the flesh or the scissors? Everything is in the Power of the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥

Thio Santh Janaa Kee Nar Nindhaa Karehi Har Raakhai Paij Jan Kaeree ||3||

In just the same way, when someone slanders the Saint, the Lord preserves the honor of His servant. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੩:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

Bhaaee Math Koee Jaanahu Kisee Kai Kishh Haathh Hai Sabh Karae Karaaeiaa ||

O Siblings of Destiny, let none think that they have any power. All act as the Lord causes them to act.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿਰਤਿ ਸਾਪੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਗਿ ਨ ਸਕੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥

Jaraa Maraa Thaap Sirath Saap Sabh Har Kai Vas Hai Koee Laag N Sakai Bin Har Kaa Laaeiaa ||

Old age, death, fever, poisons and snakes – everything is in the Hands of the Lord. Nothing can touch anyone without the Lord’s Order.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਨਿਤਿ ਧਿਆਵਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥

Aisaa Har Naam Man Chith Nith Dhhiaavahu Jan Naanak Jo Anthee Aousar Leae Shhaddaaeiaa ||4||7||13||51||

Within your conscious mind, O servant Nanak, meditate forever on the Name of the Lord, who shall deliver you in the end. ||4||7||13||51||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੧) ੪:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Bairaagan Mehalaa 4 ||

Gauree Bairaagan, Fourth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੬੮

ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥

Jis Miliai Man Hoe Anandh So Sathigur Keheeai ||

Meeting Him, the mind is filled with bliss. He is called the True Guru.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥

Man Kee Dhubidhhaa Binas Jaae Har Param Padh Leheeai ||1||

Double-mindedness departs, and the supreme status of the Lord is obtained. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ॥

Maeraa Sathigur Piaaraa Kith Bidhh Milai ||

How can I meet my Beloved True Guru?

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਹਉ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ho Khin Khin Karee Namasakaar Maeraa Gur Pooraa Kio Milai ||1|| Rehaao ||

Each and every moment, I humbly bow to Him. How will I meet my Perfect Guru? ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

Kar Kirapaa Har Maeliaa Maeraa Sathigur Pooraa ||

Granting His Grace, the Lord has led me to meet my Perfect True Guru.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥

Eishh Punnee Jan Kaereeaa Lae Sathigur Dhhooraa ||2||

The desire of His humble servant has been fulfilled. I have received the dust of the Feet of the True Guru. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਣੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ॥

Har Bhagath Dhrirraavai Har Bhagath Sunai This Sathigur Mileeai ||

Those who meet the True Guru implant devotional worship to the Lord, and listen to this devotional worship of the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਨਿਤਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ॥੩॥

Thottaa Mool N Aavee Har Laabh Nith Dhrirreeai ||3||

They never suffer any loss; they continually earn the profit of the Lord. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਜਿਸ ਕਉ ਰਿਦੈ ਵਿਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥

Jis Ko Ridhai Vigaas Hai Bhaao Dhoojaa Naahee ||

One whose heart blossoms forth, is not in love with duality.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਧਰੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥

Naanak This Gur Mil Oudhharai Har Gun Gaavaahee ||4||8||14||52||

O Nanak, meeting the Guru, one is saved, singing the Glorious Praises of the Lord. ||4||8||14||52||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੨) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Bairaagan Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥

Mehalaa 4 Gourree Poorabee ||

Fourth Mehl, Gauree Poorbee:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੬੮

ਹਰਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ॥

Har Dhaeiaal Dhaeiaa Prabh Keenee Maerai Man Than Mukh Har Bolee ||

The Merciful Lord God showered me with His Mercy; with mind and body and mouth, I chant the Lord’s Name.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੩) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਤਿ ਗੂੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥

Guramukh Rang Bhaeiaa Ath Goorraa Har Rang Bheenee Maeree Cholee ||1||

As Gurmukh, I have been dyed in the deep and lasting color of the Lord’s Love. The robe of my body is drenched with His Love. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੩) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਅਪੁਨੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥

Apunae Har Prabh Kee Ho Golee ||

I am the maid-servant of my Lord God.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੩) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਜਬ ਹਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jab Ham Har Saethee Man Maaniaa Kar Dheeno Jagath Sabh Gol Amolee ||1|| Rehaao ||

When my mind surrendered to the Lord, He made all the world my slave. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੩) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

ਕਰਹੁ ਬਿਬੇਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਖੋਜਿ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖਿ ਢੰਢੋਲੀ ॥

Karahu Bibaek Santh Jan Bhaaee Khoj Hiradhai Dhaekh Dtandtolee ||

Consider this well, O Saints, O Siblings of Destiny – search your own hearts, seek and find Him there.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੩) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਕੋਲੀ ॥੨॥

Har Har Roop Sabh Joth Sabaaee Har Nikatt Vasai Har Kolee ||2||

The Beauty and the Light of the Lord, Har, Har, is present in all. In all places, the Lord dwells near by, close at hand. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੩) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੬੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 168

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *