Masya Dates 2022

Masya Dates 2022

Masya Dates 2022

Calendar Date Nanakshahi Samvat 553-54 Nanakshahi Date
2 Jan 2022
੨-੦੧-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
19 Poh 553
੧੯ ਪੋਹ ੫੫੩
1 Feb 2022
੧-੦੨-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
19 Magh 553
੧੯ ਮਾਘ ੫੫੩
2 Mar 2022
੨-੦੩-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
19 Phagun 553
੧੯ ਫੱਗਣ ੫੫੩
1-30 Apr 2022
੧-੩੦-੦੪-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
19 Chet 17 Vaisakh 554
੧੯ ਚੇਤ 17 ਵੈਸਾਖ ੫੫੪
30 May 2022
੩੦-੦੫-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
17 Jeth 554
੧੭ ਜੇਠ ੫੫੪
29 Jun 2022
੨੯-੦੬-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
15 Harh 554
੧੫ ਹਾੜ ੫੫੪
28 Jul 2022
੨੮-੧੦-੦੭-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
13 Sawan 554
੧੩ ਸਾਵਣ ੫੫੪
27 Aug 2022
੨੭-੦੮-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
11 Bhadon 554
੧੧ ਭਾਦੋਂ ੫੫੪
25 Sep 2022
੨੫-੦੯-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
9 Assu 554
੯ ਅੱਸੂ ੫੫੪
25 Oct 2022
੨੫-੧੦-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
9 Katak 554
੯ ਕੱਤਕ ੫੫੪
23 Nov 2022
੨੩-੧੧-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
8 Maghar 554
੮ ਮੱਘਰ ੫੫੪
23 Dec 2022
੨੩-੧੨-੨੦੨੨
Masya
ਮੱਸਿਆ
8 Poh 554
੮ ਪੋਹ ੫੫੪

Masya Dates 2022

Also check Sangrand Dates 2022