Ang 201 to 300Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 261 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

Guru Granth Sahib Ang 261

Guru Granth Sahib Ang 261 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

Guru Granth Sahib Ang 261


Guru Granth Sahib Ang 261

ਓਰੈ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਆ ॥

Ourai Kashhoo N Kinehoo Keeaa ||

In this world, no one accomplishes anything by himself.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੧):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੂਆ ॥੫੧॥

Naanak Sabh Kashh Prabh Thae Hooaa ||51||

O Nanak, everything is done by God. ||51||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੧):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ ॥

Laekhai Kathehi N Shhootteeai Khin Khin Bhoolanehaar ||

Because of the balance due on his account, he can never be released; he makes mistakes each and every moment.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ॥੧॥

Bakhasanehaar Bakhas Lai Naanak Paar Outhaar ||1||

O Forgiving Lord, please forgive me, and carry Nanak across. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤਿ ॥

Loon Haraamee Gunehagaar Baegaanaa Alap Math ||

The sinner is unfaithful to himself; he is ignorant, with shallow understanding.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹਿ ਨ ਜਾਨਤ ਤਤ ॥

Jeeo Pindd Jin Sukh Dheeeae Thaahi N Jaanath Thath ||

He does not know the essence of all, the One who gave him body, soul and peace.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਦਹ ਦਿਸਿ ਢੂਢਨ ਜਾਇ ॥

Laahaa Maaeiaa Kaaranae Dheh Dhis Dtoodtan Jaae ||

For the sake of personal profit and Maya, he goes out, searching in the ten directions.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨਹਿ ਬਸਾਇ ॥

Dhaevanehaar Dhaathaar Prabh Nimakh N Manehi Basaae ||

He does not enshrine the Generous Lord God, the Great Giver, in his mind, even for an instant.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਆ ਸੰਪੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

Laalach Jhooth Bikaar Moh Eiaa Sanpai Man Maahi ||

Greed, falsehood, corruption and emotional attachment – these are what he collects within his mind.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਨਹੂ ਸੰਗਿ ਬਿਹਾਇ ॥

Lanpatt Chor Nindhak Mehaa Thinehoo Sang Bihaae ||

The worst perverts, thieves and slanderers – he passes his time with them.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਖੋਟੇ ਸੰਗਿ ਖਰੇ ॥

Thudhh Bhaavai Thaa Bakhas Laihi Khottae Sang Kharae ||

But if it pleases You, Lord, then You forgive the counterfeit along with the genuine.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰਿ ਤਰੇ ॥੫੨॥

Naanak Bhaavai Paarabreham Paahan Neer Tharae ||52||

O Nanak, if it pleases the Supreme Lord God, then even a stone will float on water. ||52||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੨):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ॥

Khaath Peeth Khaelath Hasath Bharamae Janam Anaek ||

Eating, drinking, playing and laughing, I have wandered through countless incarnations.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥੧॥

Bhavajal Thae Kaadtahu Prabhoo Naanak Thaeree Ttaek ||1||

Please, God, lift me up and out of the terrifying world-ocean. Nanak seeks Your Support. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥

Khaelath Khaelath Aaeiou Anik Jon Dhukh Paae ||

Playing, playing, I have been reincarnated countless times, but this has only brought pain.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਇ ॥

Khaedh Mittae Saadhhoo Milath Sathigur Bachan Samaae ||

Troubles are removed, when one meets with the Holy; immerse yourself in the Word of the True Guru.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਚੁ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮ ॥

Khimaa Gehee Sach Sanchiou Khaaeiou Anmrith Naam ||

Adopting an attitude of tolerance, and gathering truth, partake of the Ambrosial Nectar of the Name.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਖਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਕੁਰ ਭਈ ਅਨਦ ਸੂਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥

Kharee Kirapaa Thaakur Bhee Anadh Sookh Bisraam ||

When my Lord and Master showed His Great Mercy, I found peace, happiness and bliss.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤੁ ਲਾਭ ਘਰਿ ਆਏ ਪਤਿਵੰਤ ॥

Khaep Nibaahee Bahuth Laabh Ghar Aaeae Pathivanth ||

My merchandise has arrived safely, and I have made a great profit; I have returned home with honor.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਆਇ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ॥

Kharaa Dhilaasaa Gur Dheeaa Aae Milae Bhagavanth ||

The Guru has given me great consolation, and the Lord God has come to meet me.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰਹਿ ਆਪਿ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪਿ ॥

Aapan Keeaa Karehi Aap Aagai Paashhai Aap ||

He Himself has acted, and He Himself acts. He was in the past, and He shall be in the future.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਸਰਾਹੀਐ ਜਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪਿ ॥੫੩॥

Naanak Sooo Saraaheeai J Ghatt Ghatt Rehiaa Biaap ||53||

O Nanak, praise the One, who is contained in each and every heart. ||53||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੩):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਦਇਆਲ ॥

Aaeae Prabh Saranaagathee Kirapaa Nidhh Dhaeiaal ||

O God, I have come to Your Sanctuary, O Merciful Lord, Ocean of compassion.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਏਕ ਅਖਰੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥

Eaek Akhar Har Man Basath Naanak Hoth Nihaal ||1||

One whose mind is filled with the One Word of the Lord, O Nanak, becomes totally blissful. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਅਖਰ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੇ ॥

Akhar Mehi Thribhavan Prabh Dhhaarae ||

In the Word, God established the three worlds.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਖਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥

Akhar Kar Kar Baedh Beechaarae ||

Created from the Word, the Vedas are contemplated.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਅਖਰ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਨਾ ॥

Akhar Saasathr Sinmrith Puraanaa ||

From the Word, came the Shaastras, Simritees and Puraanas.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖ੍ਯ੍ਯਾਨਾ ॥

Akhar Naadh Kathhan Vakhyaanaa ||

From the Word, came the sound current of the Naad, speeches and explanations.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਅਖਰ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥

Akhar Mukath Jugath Bhai Bharamaa ||

From the Word, comes the way of liberation from fear and doubt.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਅਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥

Akhar Karam Kirath Such Dhharamaa ||

From the Word, come religious rituals, karma, sacredness and Dharma.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ॥

Dhrisattimaan Akhar Hai Jaethaa ||

In the visible universe, the Word is seen.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ ॥੫੪॥

Naanak Paarabreham Niralaepaa ||54||

O Nanak, the Supreme Lord God remains unattached and untouched. ||54||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੪):੮ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਸਲੋਕੁ ॥

Salok ||

Shalok:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਹਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਾਵਤੀ ॥

Hathh Kalanm Aganm Masathak Likhaavathee ||

With pen in hand, the Inaccessible Lord writes man’s destiny on his forehead.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੫:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ॥

Ourajh Rehiou Sabh Sang Anoop Roopaavathee ||

The Lord of Incomparable Beauty is involved with all.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੫:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ॥

Ousathath Kehan N Jaae Mukhahu Thuhaareeaa ||

I cannot describe Your Praises with my mouth, O Lord.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੫:੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੧॥

Mohee Dhaekh Dharas Naanak Balihaareeaa ||1||

Nanak is fascinated, gazing upon the Blessed Vision of Your Darshan; he is a sacrifice to You. ||1||

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਸ. ੫੫:੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੨੬੧

ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ ॥

Hae Achuth Hae Paarabreham Abinaasee Aghanaas ||

O Immovable Lord, O Supreme Lord God, Imperishable, Destroyer of sins:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੫):੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ॥

Hae Pooran Hae Sarab Mai Dhukh Bhanjan Gunathaas ||

O Perfect, All-pervading Lord, Destroyer of pain, Treasure of virtue:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੫):੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ॥

Hae Sangee Hae Nirankaar Hae Niragun Sabh Ttaek ||

O Companion, Formless, Absolute Lord, Support of all:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੫):੩ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹੇ ਗੋਬਿਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਿਬੇਕ ॥

Hae Gobidh Hae Gun Nidhhaan Jaa Kai Sadhaa Bibaek ||

O Lord of the Universe, Treasure of excellence, with clear eternal understanding:

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੫):੪ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਹਿ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰ ॥

Hae Aparanpar Har Harae Hehi Bhee Hovanehaar ||

Most Remote of the Remote, Lord God: You are, You were, and You shall always be.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੫):੫ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ॥

Hae Santheh Kai Sadhaa Sang Nidhhaaraa Aadhhaar ||

O Constant Companion of the Saints, You are the Support of the unsupported.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੫):੬ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈ ਨਿਰਗੁਨ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

Hae Thaakur Ho Dhaasaro Mai Niragun Gun Nehee Koe ||

O my Lord and Master, I am Your slave. I am worthless, I have no worth at all.

ਗਉੜੀ ਬ.ਅ. (ਮਃ ੫) (੫੫):੭ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੨੬੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Guru Granth Sahib Ang 261

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *