Ang 1 to 100Guru Granth Sahib Ji

Guru Granth Sahib Ang 171 – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੭੧

Guru Granth Sahib Ang 171

Guru Granth Sahib Ang 171

Guru Granth Sahib Ang 171


Guru Granth Sahib Ang 171

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਆ ਮਨੁ ਠਾਢੇ ॥੧॥

Gur Pooraa Paaeiaa Vaddabhaagee Har Manthra Dheeaa Man Thaadtae ||1||

I have found the Perfect Guru, through great good fortune; He has given me the Mantra of the Lord’s Name, and my mind has become quiet and tranquil. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Raam Ham Sathigur Laalae Kaandtae ||1|| Rehaao ||

O Lord, I am the slave of the True Guru. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਹਮਰੈ ਮਸਤਕਿ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ ॥

Hamarai Masathak Dhaag Dhagaanaa Ham Karaj Guroo Bahu Saadtae ||

My forehead has been branded with His brand; I owe such a great debt to the Guru.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੨
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਭਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰਿ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥

Paroupakaar Punn Bahu Keeaa Bho Dhuthar Thaar Paraadtae ||2||

He has been so generous and kind to me; He has carried me across the treacherous and terrifying world-ocean. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥

Jin Ko Preeth Ridhai Har Naahee Thin Koorae Gaadtan Gaadtae ||

Those who do not have love for the Lord within their hearts, harbor only false intentions and goals.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੩
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਹੈ ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭਿ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥

Jio Paanee Kaagadh Binas Jaath Hai Thio Manamukh Garabh Galaadtae ||3||

As paper breaks down and dissolves in water, the self-willed manmukh wastes away in arrogant pride. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੪
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਹਮ ਜਾਨਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਹ ਆਗੈ ਜਿਉ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਢੇ ॥

Ham Jaaniaa Kashhoo N Jaaneh Aagai Jio Har Raakhai Thio Thaadtae ||

I know nothing, and I do not know the future; as the Lord keeps me, so do I stand.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥

Ham Bhool Chook Gur Kirapaa Dhhaarahu Jan Naanak Kutharae Kaadtae ||4||7||21||59||

For my failings and mistakes, O Guru, grant me Your Grace; servant Nanak is Your obedient dog. ||4||7||21||59||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੫੯) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੫
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Poorabee Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, Fourth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੭੧

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥

Kaam Karodhh Nagar Bahu Bhariaa Mil Saadhhoo Khanddal Khanddaa Hae ||

The body-village is filled to overflowing with sexual desire and anger, which were broken into bits when I met with the Holy Saint.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੬
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥

Poorab Likhath Likhae Gur Paaeiaa Man Har Liv Manddal Manddaa Hae ||1||

By pre-ordained destiny, I have met with the Guru. I have entered into the realm of the Lord’s Love. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਕਰਿ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥

Kar Saadhhoo Anjulee Punn Vaddaa Hae ||

Greet the Holy Saint with your palms pressed together; this is an act of great merit.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੭
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਕਰਿ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kar Ddanddouth Pun Vaddaa Hae ||1|| Rehaao ||

Bow down before Him; this is a virtuous action indeed. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥

Saakath Har Ras Saadh N Jaaniaa Thin Anthar Houmai Kanddaa Hae ||

The wicked shaaktas, the faithless cynics, do not know the taste of the Lord’s sublime essence. The thorn of egotism is embedded deep within them.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੮
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਹਿ ਸਿਰਿ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥

Jio Jio Chalehi Chubhai Dhukh Paavehi Jamakaal Sehehi Sir Ddanddaa Hae ||2||

The more they walk away, the deeper it sticks into them, and the more they suffer in pain, until finally, the Messenger of Death smashes his club against their heads. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥

Har Jan Har Har Naam Samaanae Dhukh Janam Maran Bhav Khanddaa Hae ||

The humble servants of the Lord are absorbed in the Name of the Lord, Har, Har. The pain of birth and the fear of death are eradicated.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੯
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥

Abinaasee Purakh Paaeiaa Paramaesar Bahu Sobh Khandd Brehamanddaa Hae ||3||

They have obtained the Imperishable Supreme Being, the Transcendent Lord God, and they obtain great honor throughout all the worlds and realms. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥

Ham Gareeb Masakeen Prabh Thaerae Har Raakh Raakh Vadd Vaddaa Hae ||

I am poor and meek, God, but I am Yours! Save me, please save me, O Greatest of the Great!

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੮॥੨੨॥੬੦॥

Jan Naanak Naam Adhhaar Ttaek Hai Har Naamae Hee Sukh Manddaa Hae ||4||8||22||60||

Servant Nanak takes the Sustenance and Support of the Naam. In the Name of the Lord, he enjoys celestial peace. ||4||8||22||60||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੦) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Poorabee Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, Fourth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੭੧

ਇਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿਛੁ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵੈ ਧੀਠਾ ॥

Eis Garr Mehi Har Raam Raae Hai Kishh Saadh N Paavai Dhheethaa ||

Within this body-fortress is the Lord, the Sovereign Lord King, but the stubborn ones do not find the taste.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਹਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਕੀਆ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਖਿ ਡੀਠਾ ॥੧॥

Har Dheen Dhaeiaal Anugrahu Keeaa Har Gur Sabadhee Chakh Ddeethaa ||1||

When the Lord, Merciful to the meek, showed His Mercy, I found and tasted it, through the Word of the Guru’s Shabad. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਰਾਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਰ ਲਿਵ ਮੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Raam Har Keerathan Gur Liv Meethaa ||1|| Rehaao ||

Lovingly focused upon the Guru, the Kirtan of the Lord’s Praise has become sweet to me. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗਿ ਬਸੀਠਾ ॥

Har Agam Agochar Paarabreham Hai Mil Sathigur Laag Baseethaa ||

The Lord, the Supreme Lord God, is Inaccessible and Unfathomable. Those who are committed to the True Guru, the Divine Intermediary, meet the Lord.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੨:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਤਿਨ ਆਗੈ ਆਣਿ ਪਰੀਠਾ ॥੨॥

Jin Gur Bachan Sukhaanae Heearai Thin Aagai Aan Pareethaa ||2||

Those whose hearts are pleased with the Guru’s Teachings – the Lord’s Presence is revealed to them. ||2||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੨:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਮਨਮੁਖ ਹੀਅਰਾ ਅਤਿ ਕਠੋਰੁ ਹੈ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕਾਰ ਕਰੀਠਾ ॥

Manamukh Heearaa Ath Kathor Hai Thin Anthar Kaar Kareethaa ||

The hearts of the self-willed manmukhs are hard and cruel; their inner beings are dark.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੩:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ ਬਹੁ ਦੂਧੁ ਪੀਆਈਐ ਬਿਖੁ ਨਿਕਸੈ ਫੋਲਿ ਫੁਲੀਠਾ ॥੩॥

Biseear Ko Bahu Dhoodhh Peeaaeeai Bikh Nikasai Fol Fuleethaa ||3||

Even if the poisonous snake is fed large amounts of milk, it will still yield only poison. ||3||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੩:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਨਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਘਸਿ ਗਰੁੜੁ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਲੀਠਾ ॥

Har Prabh Aan Milaavahu Gur Saadhhoo Ghas Garurr Sabadh Mukh Leethaa ||

O Lord God, please unite me with the Holy Guru, so that I might joyfully grind and eat the Shabad.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੪:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਕਰੂਆ ਮੀਠਾ ॥੪॥੯॥੨੩॥੬੧॥

Jan Naanak Gur Kae Laalae Golae Lag Sangath Karooaa Meethaa ||4||9||23||61||

Servant Nanak is the slave of the Guru; in the Sangat, the Holy Congregation, the bitter becomes sweet. ||4||9||23||61||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੧) ੪:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Poorabee Mehalaa 4 ||

Gauree Poorbee, Fourth Mehl:

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ੧੭੧

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਬੇਚਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ॥

Har Har Arathh Sareer Ham Baechiaa Poorae Gur Kai Aagae ||

For the sake of the Lord, Har, Har, I have sold my body to the Perfect Guru.

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੨) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥

Sathigur Dhaathai Naam Dhirraaeiaa Mukh Masathak Bhaag Sabhaagae ||1||

The True Guru, the Giver, has implanted the Naam, the Name of the Lord, within me. A very blessed and fortunate destiny is recorded upon my forehead. ||1||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੨) ੧:੨ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

ਰਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Raam Guramath Har Liv Laagae ||1|| Rehaao ||

Through the Guru’s Teachings, I am lovingly centered on the Lord. ||1||Pause||

ਗਉੜੀ (ਮਃ ੪) (੬੨) ੧:੧ – ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ : ਅੰਗ ੧੭੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Gauri Poorbee Guru Ram Das


Guru Granth Sahib Ang 171

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *