Gurpurab Dates 2021

Calendar Date Event (Nanakshahi Samvat Date)

20-Jan-2021 (Wednesday) Prakash Gurpurab Sri Guru Gobind Singh ji (07 Magh 552)
25-Feb-2021 (Thursday) Prakash Gurpurab Sri Guru Harirai ji (14 Phagun 552)
09-Apr-2021 (Friday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Harirai ji (27 Chet 553)
13-Apr-2021 (Tuesday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Amardas ji (01 Vaisakh 553)
16-Apr-2021 (Friday) Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Angad Dev ji (04 Vaisakh 553)
17-Apr-2021 (Saturday) Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Harigobind ji (05 Vaisakh 553)
25-Apr-2021 (Sunday) Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Harikrishan ji, Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Teg Bahadur ji 01-May-2021 (Saturday) Prakash Gurpurab Sri Guru Teg Bahadur ji (19 Vaisakh 553)
03-May-2021 (Monday) Prakash Gurpurab Sri Guru Arjan Dev ji (21 Vaisakh 553)
12-May-2021 (Wednesday) Prakash Gurpurab Sri Guru Angad Dev ji (30 Vaisakh 553)
25-May-2021 (Tuesday) Prakash Gurpurab Sri Guru Amardas ji (12 Jeth 553)
02-Jun-2021 (Wednesday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Harigobind ji (20 Jeth 553)
14-Jun-2021 (Monday) Shaheedi Gurpurab Sri Guru Arjan Dev ji (32 Jeth 553)
25-Jun-2021 (Friday) Prakash Gurpurab Sri Guru Harigobind ji (11 Harh 553)
02-Aug-2021 (Monday) Prakash Gurpurab Sri Guru Harikrishan ji (18 Sawan 553)
07-Sep-2021 (Tuesday) Pehla Prakash Gurpurab Sri Guru Granth Sahib ji (23 Bhadon 553)
08-Sep-2021 (Wednesday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Arjan Dev ji (24 Bhadon 553)
09-Sep-2021 (Thursday) Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Ramdas ji (25 Bhadon 553)
18-Sep-2021 (Saturday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Ramdas ji (03 Assu 553)
20-Sep-2021 (Monday) Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Amardas ji (05 Assu 553)
26-Sep-2021 (Sunday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Angad Dev ji (11 Assu 553)
01-Oct-2021 (Friday) Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Nanak Dev ji (16 Assu 553)
22-Oct-2021 (Friday) Prakash Gurpurab Sri Guru Ramdas ji (06 Katak 553)
30-Oct-2021 (Saturday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Harikrishan ji, Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Harirai ji (14 06-Nov-2021 (Saturday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Granth Sahib ji (21 Katak 553)
09-Nov-2021 (Tuesday) Jyoti jyot Gurpurab Sri Guru Gobind Singh ji (24 Katak 553)
19-Nov-2021 (Friday) Prakash Gurpurab Sri Guru Nanak Dev ji (04 Maghar 553)
06-Dec-2021 (Monday) Gurgaddi Gurpurab Sri Guru Gobind Singh ji (21 Maghar 553)
08-Dec-2021 (Wednesday) Shaheedi Gurpurab Sri Guru Teg Bahadur ji (23 Maghar 553)
09-Jan-2022 (Sunday) Prakash Gurpurab Sri Guru Gobind Singh ji (26 Poh 553)
14-Feb-2022 (Monday) Prakash Gurpurab Sri Guru Harirai ji (03 Phagun 553)