Barah Maha in English

Barah Maha in English

Barah Maha in English

Barah Maha in English

Click here to read in PunjabiClick here to read in Hindi

 


Barah Maha in English

Barah Maha

 

baarah maahaa maaNjh mehlaa 5 ghar 4
ik-oNkaar satgur parsaad.
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam.
chaar kunt dah dis bharamay thak aa-ay parabh kee saam.
Dhayn duDhai tay baahree kitai na aavai kaam.
jal bin saakh kumlaavatee upjahi naahee daam.
har naah na milee-ai saajnai kat paa-ee-ai bisraam.
jit ghar har kant na pargata-ee bhath nagar say garaam.
sarab seegaar tambol ras san dayhee sabh khaam.
parabh su-aamee kant vihoonee-aa meet sajan sabh jaam.
naanak kee banantee-aa kar kirpaa deejai naam.
har maylhu su-aamee sang parabh jis kaa nihchal Dhaam. ||1||

Barah Maha in English

chayt govind araaDhee-ai hovai anand ghanaa.
sant janaa mil paa-ee-ai rasnaa naam bhanaa.
jin paa-i-aa parabh aapnaa aa-ay tiseh ganaa.
ik khin tis bin jeevnaa birthaa janam janaa.
jal thal mahee-al poori-aa ravi-aa vich vanaa.
so parabh chit na aavee kit-rhaa dukh ganaa.
jinee raavi-aa so parabhoo tinnaa bhaag manaa.
har darsan kaN-u man lochdaa naanak pi-aas manaa.
chayt milaa-ay so parabhoo tis kai paa-ay lagaa. ||2||

Barah Maha in English

vaisaakh Dheeran ki-o vaadhee-aa jinaa paraym bichhohu.
har saajan purakh visaar kai lagee maa-i-aa Dhohu.
putar kaltar na sang Dhanaa har avinaasee oh.
palach palach saglee mu-ee jhoothai DhanDhai moh.
ikas har kay naam bin agai la-ee-ah khohi.
da-yu visaar viguchnaa parabh bin avar na ko-ay.
pareetam charnee jo lagay tin kee nirmal so-ay.
naanak kee parabh bayntee parabh milhu paraapat ho-ay.
vaisaakh suhaavaa taaN lagai jaa sant bhaytai har so-ay. ||3||

Barah Maha in English

har jayth jurhandaa lorhee-ai jis agai sabh nivann.
har sajan daavan lagi-aa kisai na day-ee bann.
maanak motee naam parabh un lagai naahee sann.
rang sabhay naaraa-inai jaytay man bhaavann.
jo har lorhay so karay so-ee jee-a karann.
jo parabh keetay aapnay say-ee kahee-ahi Dhan.
aapan lee-aa jay milai vichhurh ki-o rovann.
saaDhoo sang paraapatay naanak rang maanan.
har jayth rangeelaa tis Dhanee jis kai bhaag mathann. ||4||

Barah Maha in English

aasaarh tapandaa tis lagai har naahu na jinna paas.
jagjeevan purakh ti-aag kai maanas sandee aas.
duyai bhaa-ay viguchee-ai gal pa-ees jam kee faas.
jayhaa beejai so lunai mathai jo likhi-aas.
rain vihaanee pachhutaanee uth chalee ga-ee niraas.
jin kou saaDhoo bhaytee-ai so dargeh ho-ay khalaas.
kar kirpaa parabh aapnee tayray darsan ho-ay pi-aas.
parabh tuDh bin doojaa ko nahee naanak kee ardaas.
aasaarh suhandaa tis lagai jis man har charan nivaas. ||5||

Barah Maha in English

saavan sarsee kaamnee charan kamal si-o pi-aar.
man tan rataa sach rang iko naam aDhaar.
bikhi-aa rang koorhaavi-aa disan sabhay chhaar.
har amrit boond suhaavanee mil saaDhoo peevanhaar.
van tin parabh sang ma-oli-aa samrath purakh apaar.
har milnai no man lochdaa karam milaavanhaar.
jinee sakhee-ay parabh paa-i-aa haN-u tin kai sad balihaar.

naanak har jee ma-i-aa kar sabad savaaranhaar.
saavan tinaa suhaaganee jin raam naam ur haar. ||6||

Barah Maha in English

bhaadu-ay bharam bhulaanee-aa doojai lagaa hayt.
lakh seegaar banaa-i-aa kaaraj naahee kayt.
jit din dayh binsasee tit vaylai kahsan parayt.
pakarh chalaa-in doot jam kisai na daynee bhayt.
chhad kharhotay khinai maahi jin si-o lagaa hayt.
hath marorhai tan kapay si-aahhu ho-aa sayt.
jayhaa beejai so lunai karmaa sand-rhaa khayt.
naanak parabh sarnaagatee charan bohith parabh dayt.
say bhaadu-ay narak na paa-ee-ah gur rakhan vaalaa hayt. ||7||

Barah Maha in English

asun paraym umaahrhaa ki-o milee-ai har jaa-ay.
man tan pi-aas darsan ghanee ko-ee aan milaavai maa-ay.
sant sahaa-ee paraym kay ha-o tin kai laagaa paa-ay.
vin parabh ki-o sukh paa-ee-ai doojee naahee jaa-ay.
jinHee chaakhi-aa paraym ras say taripat rahay aaghaa-ay.
aap ti-aag bintee karahi layho parabhoo larh laa-ay.
jo har kant milaa-ee-aa se vichhurh kateh na jaa-ay.
parabh vin doojaa ko nahee naanak har sarnaa-ay.
asoo sukhee vasandee-aa jinaa ma-i-aa har raa-ay. ||8||

Barah Maha in English

katik karam kamaavnay dos na kaahoo jog.
parmaysar tay bhuli-aaN vi-aapan sabhay rog.
vaimukh ho-ay raam tay lagan janam vijog.
khin meh ka-urhay ho-ay ga-ay jit-rhay maa-i-aa bhog.
vich na ko-ee kar sakai kis thai roveh roj.
keetaa kichhoo na hova-ee likhi-aa Dhur sanjog.
vadbhaagee mayraa parabh milai taaN utreh sabh bi-og.
naanak ka-o parabh raakh layhi mayray saahib bandee moch.
katik hovai saaDhsang binsahi sabhay soch. ||9||

Barah Maha in English

manghir maahi sohandee-aa har pir sang baith-rhee-aah.
tin kee sobhaa ki-aa ganee je saahib maylrhee-aah.
tan man ma-oli-aa raam si-o sang saaDh sahaylrhee-aah.
saaDh janaa tay baahree say rahan ikaylarhee-aah.
tin dukh na kabhoo utrai say jam kai vas parhee-aah.
jinee raavi-aa parabh aapnaa say disan nit kharhee-aah.
ratan javayhar laal har kanth tinaa jarhee-aah.
naanak baaNchhai Dhoorh tin parabh sarnee dar parhee-aah.
manghir parabh aaraaDhanaa bahurh na janamrhee-aah. ||10||

Barah Maha in English

pokh tukhaar na vi-aapa-ee kanth mili-aa har naahu.
man bayDhi-aa charnaarbind darsan lagrhaa saahu.
ot govind gopaal raa-ay sayvaa su-aamee laahu.
bikhi-aa pohi na sak-ee mil saaDhoo gun gaahu.
jah tay upjee tah milee sachee pareet samaahu.
kar geh leenee paarbarahm bahurh na vichhurhi-aahu.
baar jaa-o lakh bayree-aa har sajan agam agaahu.
saram pa-ee naaraa-inai naanak dar pa-ee-aahu.
pokh sohandaa sarab sukh jis bakhsay vayparvaahu. ||11||

Barah Maha in English

maagh majan sang saaDhoo-aa Dhoorhee kar isnaan.
har kaa naam Dhi-aa-ay sun sabhnaa no kar daan.
janam karam mal utrai man tay jaa-ay gumaan.
kaam karoDh na mohee-ai binsai lobh su-aan.
sachai maarag chaldi-aa ustat karay jahaan.
athsath tirath sagal punn jee-a da-i-aa parvaan.
jis no dayvai da-i-aa kar so-ee purakh sujaan.
jinaa mili-aa parabh aapnaa naanak tin kurbaan.
maagh suchay say kaaNdhee-ah jin pooraa gur miharvaan. ||12||

Barah Maha in English

fulgun anand upaarjanaa har sajan pargatay aa-ay.
sant sahaa-ee raam kay kar kirpaa dee-aa milaa-ay.
sayj suhaavee sarab sukh hun dukhaa naahee jaa-ay.
ichh punee vadbhaagnee var paa-i-aa har raa-ay.
mil sahee-aa mangal gaavhee geet govind alaa-ay.
har jayhaa avar na dis-ee ko-ee doojaa lavai na laa-ay.
halat palat savaari-on nihchal ditee-an jaa-ay.
sansaar saagar tay rakhi-an bahurh na janmai Dhaa-ay.
jihvaa ayk anayk gun taray naanak charnee paa-ay.
fulgun nit salaahee-ai jis no til na tamaa-ay. ||13||

Barah Maha in English

jin jin naam Dhi-aa-i-aa tin kay kaaj saray.
har gur pooraa aaraaDhi-aa dargeh sach kharay.
sarab sukhaa niDh charan har bha-ojal bikham taray.
paraym bhagat tin paa-ee-aa bikhi-aa naahi jaray.
koorh ga-ay dubiDhaa nasee pooran sach bharay.
paarbarahm parabh sayvday man andar ayk Dharay.
maah divas moorat bhalay jis ka-o nadar karay.
naanak mangai daras daan kirpaa karahu haray. ||14||1||

Barah Maha in English